ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบภาคความรู้และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการทดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ชาย) ทดแทนอัตราว่าง

ประกาศรายชื่อ

รวมคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(37) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 33) ลว 25 กพ 64 (มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้ 2) (36) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 32) ลว 2 กพ 64 (ผ่อนคลายให้เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว...