ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ชาย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ชาย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบภาคความรู้และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการทดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ชาย) ทดแทนอัตราว่าง

ประกาศรายชื่อ