Category: คำสั่งโควิด 19

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

(3) ด่วนที่สุด ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์

(2) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลว. 26 ม.ค. 2564 (ข้อปฏิบัติสำหรับการจัดงานต่าง ๆ)

(1) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลว. 5 ม.ค. 2564 (มาตรการสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

รวมคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(97) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 90) ลว 12 เม.ย.65 (มาตรการเฉพาะพื้นที่ อ.เกาะสมุย อ.เกาะพะงัน)

(96) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 89) ลว. 7 เมษายน 2565

(95) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 88) ลว. 18 มีนาคม 2565

(94) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 87) ลว 23 ก.พ.65

(93) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 86) ลว 4 ก.พ. 65

(92) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 85) ลว 28 ม.ค. 65

(91) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 84) ลว 14 ม.ค. 64

(90) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 83) ลว 24 ธ.ค.64 (มาตรการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565)

(89) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 82) ลว 24 ธ.ค. 64 มาตรการบังคับใช้

(88) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 81) มาตรการในการจัดให้มีการแข่งขันชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ชนโค

(87) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 80) ลว 22 พ.ย.64 (มาตรการบังคับใช้ในการเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภา อบจ.)

(86) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 79) ลว 16 พ.ย. 64 (มาตรการบังคับใช้ในการเลือกตั้ง นายก อบต.)

(85) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 78) ลว.9 พ.ย. 64 (มาตรการบังคับใช้ช่วงเทศกาลลอยกระทง)

(84) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 77) ลว.10 พ.ย. 64 (มาตรการบังคับใช้เฉพาะพื้นที่อำเภอเกาะสมุย)

(83) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 76) ลว. 1 พ.ย. 64 (มาตรการบังคับใช้)

(82) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 75) ลว. 14 ต.ค.64 (มาตรการบังคับใช้เฉพาะพื้นที่ อ.เกาะพะงัน)

(81) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 74) ลว. 14 ต.ค.64 (มาตรการ Samui Plus Sanbox)

(80) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 73) ลว. 14 ต.ค.64 (แก้ไข/เพิ่มเติมมาตรการเดินทางเข้าพื้นที่ อ.เกาะสมุย)

(79) สำคั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 72) ลว. 14 ต.ค.64 (มาตรการควบคุมกิจกรรมทางสังคม เฉพาะพื้นที่ อ.เกาะสมุย)

(78) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 71) ลว. 7 ต.ค. 64 (มาตรการควบคุมกิจกรรมทางสังคม)

(77) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 70) ลว. 5 ต.ค.64 (มาตรการรับนักท่องเที่ยว Samui Plus Model)

(76) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 69) ลว. 4 ต.ค.64 (มาตรการบังคับใช้ช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ)

(75) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 68) ลว. 22 ก.ย.64 (มาตรการบังคับใช้เพิ่มเติม เฉพาะพื้นที่ อ.เกาะสมุย)

(74) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 67) ลว. 20 ก.ย.64 (มาตรการบังคับใช้เพิ่มเติม)

(73) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 66) ลว. 8 ก.ย.64 (มาตรการบังคับใช้เฉพาะพื้นที่ อ.เกาะสมุย)

(72) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 65) ลว. 3 ก.ย.64 (มาตรการบังคับใช้เฉพาะพื้นที่ อ.เกาะพะงัน)

(71) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 64) ลว. 25 ส.ค.64 (มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) และการควบคุมกิจกรรมทางสังคม)

(70) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 63) ลว. 24 ส.ค.64 (มาตรการสำหรับป้องกันนักท่องเที่ยวของโครงการ Samui Plus Model และ Phuket Extention ออกนอกพื้นที่อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(69) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 62) ลว. 23 ส.ค.64 (มาตรการบังคับใช้เฉพาะพื้นที่ อ.เกาะพะงัน)

(68) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 61) ลว. 23 ส.ค.64 (มาตรการบังคับใช้เพิ่มเติม)

(67) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 5386/2564 ลว. 11 ส.ค.64 (มาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา)

(66) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 60) ลว. 10 ส.ค.64 (มาตรการรับนักท่องเที่ยว Samui Plus)

(65) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 59) ลว. 6 ส.ค.64 (มาตรการเฉพาะพื้นที่ อ.เกาะสมุย อ.เกาะพะงัน)

(64) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 58) ลว. 4 ส.ค.64 (มาตรการบังคับใช้)

(63) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 57) ลว. 23 ก.ค.64 (มาตรการบังคับใช้เฉพาะพื้นที่ อ.เกาะสมุย และ อ.เกาะพะงัน)

(62) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 56) ลว. 22 ก.ค.64 (มาตรการบังคับใช้)

(61) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 55) ลว. 13 ก.ค.64 (มาตรการต้อนรับนักท่องเที่ยว)

(60) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 54) ลว. 13 ก.ค.64 (มาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว)

(59) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 53) ลว. 12 ก.ค.64 (มาตรการสำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในพื้นที่ที่กำหนด ให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยวฯ (อำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน)

(58) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 52) ลว. 29 มิ.ย. 64 (มาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว)

(57) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 51) ลว.24 มิ.ย.64 (มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้)

(56) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 50) ลว. 15 มิ.ย. 64 (มาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว)

(55) ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการในสถานศึกาษา การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
(54) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 49) ลว.11 มิ.ย.64 (มาตรการบังคับใช้)
(53) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 48) ลว.8 มิ.ย.64 (มาตรการเฉพาะพื้นที่เกาะเต่า เกาะพะงัน)
(52) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 47) ลว. 8 มิ.ย.64 (การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว)
(51) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 46) ลว. 7 มิ.ย.64 (มาตรการเฉพาะพื้นที่ อ เกาะสมุย)
(50) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 45) ลว.4 มิ.ย. 64 (มาตรการผ่อนคลาย)
(49) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 44) ลว.28 พ.ค.64 (มาตรการเฉพาะพื้นที่ อ.บ้านนาสาร)
(48) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 43) ลว.28 พ.ค.64 (มาตรการผ่อนคลาย)
(47) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 42) ลว 17 พ.ค. 64 (มาตรการเฉพาะพื้นที่อำเภอเกาะสมุย)
(46) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 41) ลว 14 พ.ค. 64 (สั่งปิดสถานที่เพิ่มเติม)
(45) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 40) ลว. 3 พ.ค. 64 (มาตรการสำหรับกิจกรรมต่างๆ)
ตัวอย่างหนังสือแสดงความจำเป็นออกนอกพื้นที่จังหวัดต้นทาง
(44) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 39) ลว 25 เม.ย. 64 (สั่งปิดสถานที่เสี่ยง)
(43) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 2323/2564 ลว 19 เม.ย. 64 (ให้ประชาชนสวมหน้ากากฯ โดยเคร่งครัด)
(42) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 38) ลว 17 เม.ย. 64 (มาตรการบังคับใช้กับผู้เดินทาง และกิจกรรมต่าง ๆ)
(41) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 37) ลว 9 เม.ย. 64 (มาตรการบังคับใช้กับสถานที่เสี่ยง)
(40) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 36) ลว 8 เม.ย. 64 (การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว)
(39) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 35) ลว 1 เม.ย. 64 (มาตรการผ่อนคลาย 3)
(38) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 34) ลว 3 มี.ค. 64 (เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว)
(37) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 33) ลว 25 ก.พ. 64 (มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้ 2)
(36) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 32) ลว 2 ก.พ. 64 (ผ่อนคลายให้เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว)
(35) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 31) ลว 29 ม.ค. 64 (ผ่อนคลายมาตรการบังคับใช้)
(34) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 30) ลว 1 ม.ค. 64 (สั่งปิดสถานที่ กำหนดเวลาเปิด-ปิด และกำหนดมาตรการ)
(33) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 29) ลว 30 ธ.ค.63 (ให้งดกิจกรรม และปฏิบัติตามมาตรการ)
(32) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลว 22 ธค 63 (ตั้งจุดตรวจหลัก)

—————————————— ด้านบน เป็นคำสั่งการระบาดระลอกใหม่ ———————————–

(31) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 28) ลว 1 ส.ค.63 (ผ่อนคลายสนามชนไก่ฯ)
(30) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 27) ลว.30 มิ.ย.63 (ยกเลิกจุดตรวจหลัก)
(29) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 26) ลว 30 มิ.ย.63 (ผ่อนคลายระยะที่ 5)
(28) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 25) ลว 16 มิ.ย.63 (ด่านตรวจหลัก)
(27) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 24) ลว.16 มิ.ย.63 (ผ่อนคลายโรงแรมเพิ่มเติม)
(26) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 23) ลว.14 มิ.ย.63 (ผ่อนคลายระยะที่ 4 + มาตรการ)
(25) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 22) ลว.31 พ.ค.63 (ผ่อนคลายระยะที่ 3 + มาตรการ)
(24) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 21) ลว.27 พ.ค.63 (มาตรการผ่อนคลายร้านอาหารในห้าง)
(23) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 20) ลว.18 พ.ค.63 (สั่งปิดชั่วคราวแหล่งน้ำ)
(22) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 19) ลว.16 พ.ค.63 (มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2)
(21) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 18) ลว. 7 พ.ค.63 (เพิ่มคำนิยามกรณีสั่งปิดสถานดูแลผู้สูงอายุ)
(20) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 17) ลว. 2 พ.ค.63 (ชุดเคลื่อนที่เร็ว)
(19) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 16) ลว. 2 พ.ค.63 (สั่งปิดสถานที่เสี่ยง)
(18) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 15) ลว. 2 พ.ค.63 (สั่งเปิดโรงแรม)
(17) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 14) ลว.22 เม.ย.63 (จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว)
(16) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 13) ลว.20 เม.ย.63 (เพิ่มจุดตรวจหลัก)
(15) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 12) ลว.16 เม.ย.63 (ขยายเวลาห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
(14) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 11) ลว 10 เม.ย.63 (ขยายเวลาปิดสถานที่บางประเภท)
(13) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 10) ลว 10 เม.ย.63 (ห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์)
(12) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 9) ลว 7 เม.ย63 (ปิดโรงแรม)
(11) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 8) ลว 4 เม.ย.63 (กำหนดจุดคัดกรองและชุดเคลื่อนที่เร็ว)
(10) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 7) ลว 3 เม.ย.63 (แก้ไขเวลาเปิด-ปิดร้านสะดวกซื้อ)
(9) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 6) ลว 2 เม.ย.63 (ปิดสถานที่เพิ่มเติม)
(8) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 5) ลว 2 เม.ย.63 (ลดจำนวนจุดตรวจ)
(7) หนังสือด่วนที่สุด ให้หัวหน้าส่วนราชการฯ อยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 ลว 28 มี.ค.63
(6) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 4) ลว 30 มี.ค.63 (สั่งปิดสถานที่เพิ่ม)
(5) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 3) ลว 26 มี.ค.63 (มาตรการป้องกันฯ)
(4) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 2) ลว 26 มี.ค.63 (ให้ขยายเวลาปิดสถานที่ และให้ปิดเพิ่มเติม)
(3) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 1) ลว 26 มี.ค.63 (การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด)
(2) คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 2/563 ลว 22 มี.ค.63 (มาตรการควบคุมระบบโดยสาร)
(1) คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1/2563 ลว 18 มี.ค.63 (ให้ปิดสถานที่บางประเภท)