Category: คำสั่งโควิด 19

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

(3) ด่วนที่สุด ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (2) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลว. 26 ม.ค. 2564 (ข้อป...

รวมคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(63) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 57) ลว. 23 ก.ค. 64 (มาตรการบังคับใช้เฉพาะพื้นที่ อ.เกาะสมุย และ อ.เกาะพะงัน) (62) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 56) ลว. 22 ก.ค. 64 (มาต...