Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบภาคความรู้และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการทดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ชาย) ทดแทนอัตราว่าง

ประกาศรายชื่อ

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่ระดับพื้นที่ วันที่ 14 ม.ค.63 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่ระดับพื้นที่วันที่ 14 ม.ค.63 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรว...