Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(1) คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1/2563 ลว 18 มี.ค.63 (ให้ปิดสถานที่บางประเภท) (2) คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 2/563 ลว 22 มี.ค.63 (มาตรการ...

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่ระดับพื้นที่ วันที่ 14 ม.ค.63 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่ระดับพื้นที่วันที่ 14 ม.ค.63 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรว...