Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสุราษฏร์ธานี

โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอมยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือนมกราคม 2562

โครงการการประสานงานระหว่างศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครองฯ

12 พ.ย.61 เวลา 09.30 น. นายจเร ขวัญเกิด ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธิเปิดและกล่าวรายงานโครงการการประสานงานระหว่างศาลยุติธรรมกับฝ่ายปกครอง (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) เพื่อพัฒนาระบบประเม...

พิธีปิดและประดับเข็มฯ การศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 67/2561

วันนี้(09 มีนาคม 2561) เวลา 10.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีปิดและประดับเข็มฯ กา...

จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ ยิ้มจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (8 มีนาคม 2561) เวลา 10.30 น.นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมตรวจเยี่ยม/ให้คำแนะนำ จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ ยิ้มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์การค้าเซ็นท...

ร่วมประชุมการบริหารจัดการ การทำงานของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่

วันนี้(5 มี.ค.2561)เวลา 11.00 นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมการบริหารจัดการ การทำงานของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่และเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน...