Author: dopasurat

ระบบตรวจสอบข้อมูลหมู้บ้านสีฟ้า

ระบบตรวจสอบข้อมูลหมู้บ้านสีฟ้า ปลอดโควิด 19 เป็นการรายงานยอดผู้ป่วยสะสมของแต่ละหมู่บ้าน สะสมตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม จนถึงปัจจุบัน และสถานะของแต่ละหมู่บ้าน เช่น สีฟ้า สีเหลือง สีส้ม สีแดง สามารถตรวจสอบสถานะของแต่ละหมู่บ้านได้ตามลิ้ง

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ รอบการประเมินวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับเสมียนตราจังหวัด และหน.กลุ่มอำนวยความเป็นธรรม ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับนายธรรมเนียม บำรุง ตำแหน่ง หน.กลุ่มอำนวยความเป็นธรรม และนางปัทมา เพชรพรหม ตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2563

🏆ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ สังกัดกรมการปกครองจำนวน 16 รายที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย ) ประจำปี 2563

ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับข้าราชการสังกัดกรมการปกครองจำนวน  7 ท่าน ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ชั้นสายสะพาย สายที่ 2) ประจำปี 2563 ประกอบด้วย

 

(เพิ่มเติม…)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

(3) ด่วนที่สุด ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์

(2) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลว. 26 ม.ค. 2564 (ข้อปฏิบัติสำหรับการจัดงานต่าง ๆ)

(1) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลว. 5 ม.ค. 2564 (มาตรการสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี)