🏆ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ สังกัดกรมการปกครองจำนวน 16 รายที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย ) ประจำปี 2563

ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับข้าราชการสังกัดกรมการปกครองจำนวน  7 ท่าน ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ชั้นสายสะพาย สายที่ 2) ประจำปี 2563 ประกอบด้วย

 

 1. นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 2. นายกัมปนาถ กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร
 3. นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง
 4. นายธวัช หงษ์บิน นายอำเภอพระแสง
 5. นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอท่าชนะ
 6. ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์
 7. นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพิน

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/E001_1/2.PDF


ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับข้าราชการสังกัดกรมการปกครองจำนวน 9 ท่าน ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย สายที่ 1) ประจำปี 2563 ประกอบด้วย

 

 1. นายจักกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิม
 2. นายชวลิต โรจนรัตน์ นายอำเภอเคียนซา
 3. นายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม
 4. นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย
 5. นายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง นายอำเภอวิภาวดี
 6. นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี
 7. นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ
 8. นายธรรมเนียม บำรุง หน.กลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 9. นางปัทมา เพชรพรหม เสมียนตราจังหวัดสุราษฎร์ธานี

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/E001_1/2.PDF


You may also like...