Monthly Archive: มกราคม 2021

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ รอบการประเมินวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

(3) ด่วนที่สุด ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์

(2) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลว. 26 ม.ค. 2564 (ข้อปฏิบัติสำหรับการจัดงานต่าง ๆ)

(1) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลว. 5 ม.ค. 2564 (มาตรการสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี)