ประมวลภาพกิจกรรมตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 พื้นที่อำเภอบ้านนาเดิม