Monthly Archive: พฤศจิกายน 2020

ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ผลการทดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ชาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564