ประมวลภาพกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ในพื้นที่อำเภอพุนพิน