ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ชาย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ชาย)