การรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ชาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ด่วนที่สุดการรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ชาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564