ประกาศ ศูนย์ OSS (ฉบับที่ 3) นัดหมายนายหน้า/นายจ้าง รอบที่ 3 (17-8 ส.ค.63)