รวมคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(31) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 28) ลว 1 ส.ค.63 (ผ่อนคลายสนามชนไก่ฯ)
(30) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 27) ลว.30 มิ.ย.63 (ยกเลิกจุดตรวจหลัก)
(29) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 26) ลว 30 มิ.ย.63 (ผ่อนคลายระยะที่ 5)
(28) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 25) ลว 16 มิ.ย.63 (ด่านตรวจหลัก)
(27) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 24) ลว.16 มิ.ย.63 (ผ่อนคลายโรงแรมเพิ่มเติม)
(26) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 23) ลว.14 มิ.ย.63 (ผ่อนคลายระยะที่ 4 + มาตรการ)
(25) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 22) ลว.31 พ.ค.63 (ผ่อนคลายระยะที่ 3 + มาตรการ)
(24) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 21) ลว.27 พ.ค.63 (มาตรการผ่อนคลายร้านอาหารในห้าง)
(23) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 20) ลว.18 พ.ค.63 (สั่งปิดชั่วคราวแหล่งน้ำ)
(22) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 19) ลว.16 พ.ค.63 (มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2)
(21) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 18) ลว. 7 พ.ค.63 (เพิ่มคำนิยามกรณีสั่งปิดสถานดูแลผู้สูงอายุ)
(20) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 17) ลว. 2 พ.ค.63 (ชุดเคลื่อนที่เร็ว)
(19) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 16) ลว. 2 พ.ค.63 (สั่งปิดสถานที่เสี่ยง)
(18) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 15) ลว. 2 พ.ค.63 (สั่งเปิดโรงแรม)
(17) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 14) ลว.22 เม.ย.63 (จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว)
(16) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 13) ลว.20 เม.ย.63 (เพิ่มจุดตรวจหลัก)
(15) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 12) ลว.16 เม.ย.63 (ขยายเวลาห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
(14) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 11) ลว 10 เม.ย.63 (ขยายเวลาปิดสถานที่บางประเภท)
(13) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 10) ลว 10 เม.ย.63 (ห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์)
(12) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 9) ลว 7 เม.ย63 (ปิดโรงแรม)
(11) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 8) ลว 4 เม.ย.63 (กำหนดจุดคัดกรองและชุดเคลื่อนที่เร็ว)
(10) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 7) ลว 3 เม.ย.63 (แก้ไขเวลาเปิด-ปิดร้านสะดวกซื้อ)
(9) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 6) ลว 2 เม.ย.63 (ปิดสถานที่เพิ่มเติม)
(8) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 5) ลว 2 เม.ย.63 (ลดจำนวนจุดตรวจ)
(7) หนังสือด่วนที่สุด ให้หัวหน้าส่วนราชการฯ อยู่ปฏิบัติราชการในพื้นที่กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 ลว 28 มี.ค.63
(6) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 4) ลว 30 มี.ค.63 (สั่งปิดสถานที่เพิ่ม)
(5) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 3) ลว 26 มี.ค.63 (มาตรการป้องกันฯ)
(4) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 2) ลว 26 มี.ค.63 (ให้ขยายเวลาปิดสถานที่ และให้ปิดเพิ่มเติม)
(3) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 1) ลว 26 มี.ค.63 (การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด)
(2) คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 2/563 ลว 22 มี.ค.63 (มาตรการควบคุมระบบโดยสาร)
(1) คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1/2563 ลว 18 มี.ค.63 (ให้ปิดสถานที่บางประเภท)

You may also like...