การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่ระดับพื้นที่ วันที่ 14 ม.ค.63 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่ระดับพื้นที่
วันที่ 14 ม.ค.63 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
– เอกสารประกอบการประชุม รวม 5 ชุด
– วีดีโอการบรรยาย
– สรุปการบรรยาย