Monthly Archive: มีนาคม 2020

รวมคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(31) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 28) ลว 1 ส.ค.63 (ผ่อนคลายสนามชนไก่ฯ) (30) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 27) ลว.30 มิ.ย.63 (ยกเลิกจุดตรวจหลัก) (29) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร...

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่ระดับพื้นที่ วันที่ 14 ม.ค.63 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่ระดับพื้นที่วันที่ 14 ม.ค.63 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรว...