ประชุมคณะกรรมการการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองและกาชาดประจำปี 2561

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองและกาชาดประจำปี 2561 หารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้

บ่ายวันนี้(26 ก.พ.61) ที่ห้องบัวผุด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองและกาชาดประจำปี 2561 โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 11 เมษายน 2561 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การรับบริจาคโลหิต ซุ้มนิทรรศการของภาครัฐและเอกชน การจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้า OTOP การแสดงมหรสพ แสง สี เสียงบนเวที และการออกร้านนาวากาชาด เป็นต้น

สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและมอบหมายภารกิจแก่คณะทำงานในด้านต่างๆ ได้แก่ พิธีการในวันเปิดงาน พิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมือง การออกรางวัลสลากกาชาด ร้านนาวากาชาด การจัดนิทรรศการ/ร้านค้า กิจกรรมการแสดง การรักษาความปลอดภัย การประชาสัมพันธ์ การรับบริจาคโลหิต เป็นต้น โดยกำหนดรับบริจาคสิ่งของ “วันรวมน้ำใจกาชาด” ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประขาสัมพันธ์เชิญชวนชาวสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศ ได้เข้าร่วมชมและเที่ยวงานการกุศลดังกล่าวโดยพร้อมกัน

You may also like...