ทีมขับเคลื่อนไทยนิยมฯ ระดับตำบล ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1

อำเภอบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานีจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน พร้อมให้คำปรึกษาและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

วันนี้(23 ก.พ.61) นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วยทีมขับเคลื่อนไทยนิยมฯ ระดับตำบล ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร) ณ ศาลาชุมชนสะพานหนึ่ง เขตเทศบาลเมืองนาสาร ตำบลนาสาร และศาลาหมู่บ้าน บ้านโคกเหรียง หมู่ที่ 3 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้คณะทำงานระดับจังหวัด และอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามและให้คำปรึกษาแนะนำคณะกรรมการระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยังยืน ระดับตำบล และร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การดำเนินงานใน 19 อำเภอ 131 ตำบล 1,038 หมู่บ้าน 247 ชุมชน

You may also like...