ยินดีต้อนรับ ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกท่าน

วันนี้ เวลา10.30 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวพบปะและให้โอวาทแก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี