โครงการ “ผู้ว่าพบผู้นำ ตามรอยศาสตร์พระราชา”

โครงการ “ผู้ว่าพบผู้นำ ตามรอยศาสตร์พระราชา”

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการ “ผู้ว่าพบผู้นำ ตามรอยศาสตร์พระราชา” เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน ๑,๐๓๕ คน จาก        ๑๘ อำเภอ ดังนี้

ที่ อำเภอ จำนวน (คน) วันที่ สถานที่
ท่าชนะ(๘๒) ท่าฉาง(๔๖)

ไชยา(๕๔) วิภาวดี(๓๑)

๒๑๒ ๑๕ ม.ค. ๖๑ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

สุราษฎร์ธานี

พนม(๕๖) บ้านตาขุน(๒๙)

คีรีรัฐนิคม(๘๕) พุนพิน(๙๘)

๒๖๘ ๑๖ ม.ค. ๖๑ หอประชุมอำเภอคีรีรัฐนิคม
ชัยบุรี(๓๗) พระแสง(๗๔)

เวียงสระ(๙๔) เคียนซา(๕๑)

๒๒๖ ๑๗ ม.ค. ๖๑ หอประชุมอำเภอเวียงสระ
เมืองสฎ.(๕๙) กาญจนดิษฐ์(๑๑๗)

ดอนสัก(๔๑) เกาะพะงัน(๑๗)

บ้านนาสาร(๖๕) บ้านนาเดิม(๓๐)

๓๒๙ ๑๘ ม.ค. ๖๑ หอประชุม

อำเภอกาญจนดิษฐ์

จากการดำเนินโครงการดังกล่าวจังหวัดฯ ได้รับทราบประเด็นปัญหาที่สำคัญในพื้นที่ต่างๆ เช่น ปัญหาการจัดสรรที่ดินทำกิน ปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดิน ปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำ ปัญหาถนนชำรุดและช่องทางการจราจรคับแคบ และปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ เป็นต้น  ซึ่งทางผู้ว่าราชจังหวัดได้มีข้อสั่งการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการติดตาม หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารการประชุม

 

You may also like...