โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือน มกราคม 2561

จังหวัดเคลื่อนที่โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง หมู่ที่ ๗ ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

โดยมีส่วนราชการทั้งระดับจังหวัดและหน่วยงานระดับอำเภอพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 หน่วยงาน เพื่อให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพ การรักษาและ ทำหมันสัตว์ แจกแว่นตาแก่ผู้สูงอายุ แจกพันธุ์ไม้ รวมทั้งการบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย    การประกันภัย การดูแลสุขภาพ การเกษตรกรรม และการปศุสัตว์ เป็นต้น ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๕๐๐ คน

นอกจากนี้ ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์และความดีต่อสังคม จำนวน ๑๐ ท่าน หน่วยงานต่างๆ มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนและครัวเรือนที่สมควรได้รับการสงเคราะห์ รวมทั้งสิ้น ๓๗  ทุน และคณะกรรมการเหล่ากาชาด มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๕๐ ชุด                                                  *****เดือนกุมภาพันธ์ออกหน่วยบริการ  วันศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์  หมู่ที่ ๗ ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี*****

You may also like...