Daily Archive: มกราคม 29, 2018

ประชุมนายอำเภอประจำเดือนมกราคม2561

ประชุมนายอำเภอประจำเดือนมกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ “ผู้ว่าพบผู้นำ ตามรอยศาสตร์พระราชา”

โครงการ “ผู้ว่าพบผู้นำ ตามรอยศาสตร์พระราชา”

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการ “ผู้ว่าพบผู้นำ ตามรอยศาสตร์พระราชา” เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน ๑,๐๓๕ คน จาก        ๑๘ อำเภอ ดังนี้

ที่ อำเภอ จำนวน (คน) วันที่ สถานที่
ท่าชนะ(๘๒) ท่าฉาง(๔๖)

ไชยา(๕๔) วิภาวดี(๓๑)

๒๑๒ ๑๕ ม.ค. ๖๑ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

สุราษฎร์ธานี

พนม(๕๖) บ้านตาขุน(๒๙)

คีรีรัฐนิคม(๘๕) พุนพิน(๙๘)

๒๖๘ ๑๖ ม.ค. ๖๑ หอประชุมอำเภอคีรีรัฐนิคม
ชัยบุรี(๓๗) พระแสง(๗๔)

เวียงสระ(๙๔) เคียนซา(๕๑)

๒๒๖ ๑๗ ม.ค. ๖๑ หอประชุมอำเภอเวียงสระ
เมืองสฎ.(๕๙) กาญจนดิษฐ์(๑๑๗)

ดอนสัก(๔๑) เกาะพะงัน(๑๗)

บ้านนาสาร(๖๕) บ้านนาเดิม(๓๐)

๓๒๙ ๑๘ ม.ค. ๖๑ หอประชุม

อำเภอกาญจนดิษฐ์

จากการดำเนินโครงการดังกล่าวจังหวัดฯ ได้รับทราบประเด็นปัญหาที่สำคัญในพื้นที่ต่างๆ เช่น ปัญหาการจัดสรรที่ดินทำกิน ปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดิน ปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำ ปัญหาถนนชำรุดและช่องทางการจราจรคับแคบ และปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ เป็นต้น  ซึ่งทางผู้ว่าราชจังหวัดได้มีข้อสั่งการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการติดตาม หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารการประชุม

 

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือน มกราคม 2561

จังหวัดเคลื่อนที่โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง หมู่ที่ ๗ ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

โดยมีส่วนราชการทั้งระดับจังหวัดและหน่วยงานระดับอำเภอพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 หน่วยงาน เพื่อให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพ การรักษาและ ทำหมันสัตว์ แจกแว่นตาแก่ผู้สูงอายุ แจกพันธุ์ไม้ รวมทั้งการบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย    การประกันภัย การดูแลสุขภาพ การเกษตรกรรม และการปศุสัตว์ เป็นต้น ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๕๐๐ คน

นอกจากนี้ ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์และความดีต่อสังคม จำนวน ๑๐ ท่าน หน่วยงานต่างๆ มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนและครัวเรือนที่สมควรได้รับการสงเคราะห์ รวมทั้งสิ้น ๓๗  ทุน และคณะกรรมการเหล่ากาชาด มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๕๐ ชุด                                                  *****เดือนกุมภาพันธ์ออกหน่วยบริการ  วันศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์  หมู่ที่ ๗ ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี*****