ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทุกงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง

วันนี้(9 มกราคม 2561)เวลา 09.00 นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทุกงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปตามแผนงานการเบิกจ่าย ณ ห้องประชุม ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี