Monthly Archive: มกราคม 2018

นายอำเภอท่าชนะเข้าร่วมโครงการ มีการจัดกิจกรรม ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัด

วันที่ 30 ม.ค.61 นายปัญญาภรณ์ วัฒนปราโมทย์ รักษาราชการแทนนายอำเภอท่าชนะ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือน มกราคม 2561 ณ วัดถ้ำใหญ่ ม.5 ต.วัง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผญบ.และประชาชนจิตอาสาอำเภอท่าชนะ เข้าร่วมโครงการ มีการจัดกิจกรรม ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัด และบริเวณถ้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอท่าชนะ และได้มีการนำตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผญบ. ประชาชนจิตอาสา ร่วมสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่บริเวณภูเขาประสงค์ เขตตำบลวัง เพื่อเตรียมการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ต่อไป

นายอำเภอบ้านนาเดิม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแผ้วถางวัชพืชสถานที่บริเวณสวนป่าชุมชนบ้านควนท่าแร่

เมื่อวันที่ (27/มค/61)เวลา 10.00 นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิม พร้อมด้วยกำนันตำบลทรัพย์ทวี จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแผ้วถางวัชพืชสถานที่บริเวณสวนป่าชุมชนบ้านควนท่าแร่ หมู่ที่1 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้อนุรักษ์ป่าชุมชน มีประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจเข้าร่วมร่วมกิจกรรมประมาณ 200คน เสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วรับประทานอาหารพร้อมกัน

อำเภอเกาะสมุย ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด หาดทรายริมทะเล

วันนี้ 27ม.ค.61 เวลา 09.30นประชาชนจิตอาสาฯ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”อำเภอเกาะสมุย ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด หาดทรายริมทะเล บ้านแม่น้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ทำการปกครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอเวียงสระ พร้อมด้วยสมาชิกจิตอาสา ร่วมกันเก็บขยะถนนเอเซียสาย ๔๑

อ.เวียงสระ
-วันนี้ ( วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล นายอำเภอเวียงสระ พร้อมด้วยสมาชิกจิตอาสา ร่วมกันเก็บขยะถนนเอเซียสาย ๔๑ ตั้งแต่บริเวณหน้าปั๊ม ปตท. เขานิพันธ์ ไปจนถึงสถานีตำรวจภูธรเขานิพันธ์ ระยะทางรวมไป – กลับ กว่า ๔ กิโลเมตร มีสมาชิกจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๔๐๐ คน

ประชุมนายอำเภอประจำเดือนมกราคม2561

ประชุมนายอำเภอประจำเดือนมกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมตาปี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ “ผู้ว่าพบผู้นำ ตามรอยศาสตร์พระราชา”

โครงการ “ผู้ว่าพบผู้นำ ตามรอยศาสตร์พระราชา”

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการ “ผู้ว่าพบผู้นำ ตามรอยศาสตร์พระราชา” เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน ๑,๐๓๕ คน จาก        ๑๘ อำเภอ ดังนี้

ที่ อำเภอ จำนวน (คน) วันที่ สถานที่
ท่าชนะ(๘๒) ท่าฉาง(๔๖)

ไชยา(๕๔) วิภาวดี(๓๑)

๒๑๒ ๑๕ ม.ค. ๖๑ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

สุราษฎร์ธานี

พนม(๕๖) บ้านตาขุน(๒๙)

คีรีรัฐนิคม(๘๕) พุนพิน(๙๘)

๒๖๘ ๑๖ ม.ค. ๖๑ หอประชุมอำเภอคีรีรัฐนิคม
ชัยบุรี(๓๗) พระแสง(๗๔)

เวียงสระ(๙๔) เคียนซา(๕๑)

๒๒๖ ๑๗ ม.ค. ๖๑ หอประชุมอำเภอเวียงสระ
เมืองสฎ.(๕๙) กาญจนดิษฐ์(๑๑๗)

ดอนสัก(๔๑) เกาะพะงัน(๑๗)

บ้านนาสาร(๖๕) บ้านนาเดิม(๓๐)

๓๒๙ ๑๘ ม.ค. ๖๑ หอประชุม

อำเภอกาญจนดิษฐ์

จากการดำเนินโครงการดังกล่าวจังหวัดฯ ได้รับทราบประเด็นปัญหาที่สำคัญในพื้นที่ต่างๆ เช่น ปัญหาการจัดสรรที่ดินทำกิน ปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ที่ดิน ปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำ ปัญหาถนนชำรุดและช่องทางการจราจรคับแคบ และปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ เป็นต้น  ซึ่งทางผู้ว่าราชจังหวัดได้มีข้อสั่งการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการติดตาม หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารการประชุม

 

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือน มกราคม 2561

จังหวัดเคลื่อนที่โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง หมู่ที่ ๗ ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

โดยมีส่วนราชการทั้งระดับจังหวัดและหน่วยงานระดับอำเภอพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 หน่วยงาน เพื่อให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การตรวจสุขภาพ การรักษาและ ทำหมันสัตว์ แจกแว่นตาแก่ผู้สูงอายุ แจกพันธุ์ไม้ รวมทั้งการบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย    การประกันภัย การดูแลสุขภาพ การเกษตรกรรม และการปศุสัตว์ เป็นต้น ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๕๐๐ คน

นอกจากนี้ ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์และความดีต่อสังคม จำนวน ๑๐ ท่าน หน่วยงานต่างๆ มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนและครัวเรือนที่สมควรได้รับการสงเคราะห์ รวมทั้งสิ้น ๓๗  ทุน และคณะกรรมการเหล่ากาชาด มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๕๐ ชุด                                                  *****เดือนกุมภาพันธ์ออกหน่วยบริการ  วันศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์  หมู่ที่ ๗ ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี*****

อำเภอบ้านตาขุน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาบริเวณพื้นที่ตำบลพะแสง

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอบ้านตาขุน ร่วมกับ ส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น นักเรียน อสม รพ.สต. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” คัดแยกขยะมูลฝอย พัฒนาบริเวณพื้นที่ตำบลพะแสง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน

นายอำเภอดอนสัก จัดกิจกรรมโครงการ”อำเภอยิ้มเคลื่อนที่หิ้วปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรม” โดยร่วมกับจิตอาสา “ณ.วัดนทีวัฒนาราม(วัดพอด)

วันที่ 24 ม.ค.2561 นายเจริญ เปลี่ยวจิตร นายอำเภอดอนสัก จัดกิจกรรมโครงการ”อำเภอยิ้มเคลื่อนที่หิ้วปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรม” โดยร่วมกับจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาวัดและให้บริการประชาชน ณ.วัดนทีวัฒนาราม(วัดพอด) ม.1 ต.ชลคราม โดยมีจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรับบริการจากส่วนราชการที่ออกหน่วย และร่วมกันพัฒนาโดยพร้อมเพรียงกัน

นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม

วันนี้(๒๔ มกราคม ๒๕๖๑)เวลา ๙.๓๐ น.นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน “อำเภอเคลื่อนที”และโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ออกให้บริการประชนและจิตอาสาเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน