จิตอาสาอำเภอชัยบุรี จำนวน 550 คน บำเพ็ญประโยชน์ตามโครงการจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. ถึง 17.30 น. นายชวลิต โรจรรัตน์ นายอำเภอชัยบุรีร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 4 แห่ง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 37 หมู่บ้าน ร่วมกันนำจิตอาสาอำเภอชัยบุรี จำนวน 550 คน บำเพ็ญประโยชน์ตามโครงการจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณริมถนนสายควนสว่าง-เหนือคลอง ตั้งแต่หน้าที่ทำการปกครองอำเภอชัยบุรีถึงหน้าโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ โดยร่วมกันเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ทำความสะอาดคูระบายน้ำ กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน รวมทั้งปรับพื้นที่บริเวณหน้าที่ทำการปกครองอำเภอชัยบุรีเพื่อใช้จัดตั้งตลาดประชารัฐ เพื่อแสดงถึงความรักใคร่ กลมเกลียว สามัคคี และความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำพระราชจริยวัตรแห่งความพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของประชาชน

You may also like...