Daily Archive: พฤศจิกายน 17, 2017

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสา “เราจะทำความดี  ด้วยหัวใจ”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสา “เราจะทำความดี  ด้วยหัวใจ” ในการป้องกัน  การรักษาความ  ปลอดภัย และจราจร  ประจำปีงบประมาณ  2561  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน  2560  ณ ศุนย์ ฝึกอบรม  ตำรวจภูธรภาค8