ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน จ.ชุมพร

เมือวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี เสริมสร้าง ความปรองดอง ปี 2560  ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน จ.ชุมพร