แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน

แผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี

แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่โครงการ/กิจกรรม/รายงาน
1ด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และ/หรือการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และ/หรือการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และ/หรือการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
1.1โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.2โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่ายปกครองในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน
2ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนและพัฒนาบุคลากรของ
ที่ทำการปกครองจังหวัด
2.1โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
3ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่
3.1โครงการอำนวยการบริหารราชการของที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.2โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานและสนับสนุนการบูรณาการปฏิบัติงานของ
ทีทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี