ประวัติปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

ประวัติปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

  1. ชื่อนายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ( Mr.Suriyan Jirasutsoontorn)
  2. ตำแหน่งปัจจุบัน ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  3. หน่วยงาน ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  4. ประวัติการศึกษา

            – ปริญญาตรี         ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) / สาขาการปกครอง  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

– ปริญญาโท         รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) / สาขาการปกครอง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.เครื่องราชอิสริยภรณ์

-ประถมาภรณ์ช้างเผือก  ปี 2557

-ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  ปี2554

  1. ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2526 – 2533         ปลัดอำเภอ อำเภอดอนสัก  พนม พุนพิน เมือง เคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. 2533- 2535         เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. 2536 – 2542         ผู้ช่วยจ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (เจ้าพนักงานปกครอง 7)

พ.ศ. 2543 –    2546           ปลัดอาวุโสอำเภอกาญจนดิษฐ์ และท่าฉาง (เจ้าพนักงานปกครอง7) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. 2546 –  2547         หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง (เจ้าพนักงานปกครอง 8 ว.) จังหวัดชุมพร

พ.ศ. 2547 – 2548         นายอำเภอศรีสาคร                       จังหวัดนราธิวาส

พ.ศ. 2549 – 2551         นายอำเภอชัยบุรี                          จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. 2552 – 2553         นายอำเภอบ้านนาสาร                    จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. 2553 – 2554         นายอำเภอท่าชนะ                        จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ.2554 – 2558          นายอำเภอไชยา                           จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ.2558 – 2559          นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี                       จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พ.ศ.2559 – 2560         ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม , ปลัดจังหวัดระนอง

  1. ผลงานทางวิชาการ
  2. ได้รับการคัดเลือกเป็นนายอำเภอประชาชน ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2551
  3. ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ 23 ธันวาคม

2550 จากนายกรัฐมนตรี สมัยเป็นนายอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  1. ได้รับรางวัลศูนย์อำนวยความเป็นธรรมดีเด่นระดับเขต ปี 2552 สมัยเป็นนายอำเภอบ้านนาสาร
  2. ได้รับรางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ระดับเขต ปี 2558

8.การอบรมดูงาน

-โครงการพัฒนาสมรรถนะภาพนายอำเภอ รุ่น 3 ปี2555

– หลักสูตร            นักปกครองระดับสูง (นปส.)  รุ่นที่  52

– หลักสูตร            นายอำเภอ(ทบทวน) รุ่นที่ 7 ปี 2543

– หลักสูตร            นายอำเภอรุ่นที่  46  (นอ.46)