ประวัติปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน           ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัน เดือน ปี เกิด           13 พฤศจิกายน 2502

ภูมิลำเนา                   อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การศึกษา       

– ศิลปศาสตบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

– ศิลปศาสตมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติรับราชการ

– ปลัดอำเภอ อ.ทุ่งใหญ่ อ.ขนอม อ.พิปูน อ.ลานสกา อ.ชะอวด อ.ทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

– ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดนครศรีธรรมราช

– ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

– นายอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

– นายอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

– นายอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

– นายอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

– ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ปัจจุบัน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

– ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

ประวัติการอบรม

– หลักสูตรปลัดอำเภอ (งานส่งเสริมการปกครอง)

– หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 52

– หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 60