รายชื่อนายอำเภอ / เบอร์ติดต่อ

รายชื่อนายอำเภอ / เบอร์ติดต่อ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด เบอร์ประจำแหน่ง
นายชุมพล  สุขใส นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 08-1867-5385
นายนพสิทธิ์  อุดมสุวรรณกุล นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอเวียงสระ 08-1867-5504
นายจเร  ขวัญเกิด นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอพุนพิน 08-1867-5386
นายบรรเจิด  สาริพัฒน์ นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอบ้านนาสาร 08-1867-5498
นายเจริญศักดิ์  วงศ์สุวรรณ นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอไชยา 08-1867-5452
นายถาวร  พรหมฉิม นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอท่าฉาง 08-1867-5473
นายเกริกไกร  สงธานี นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอเกาะพะงัน 08-1867-5534
นายกล้าณรงค์  ยุติธรรม นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอเกาะสมุย 08-1867-5446
นายเจริญ  เปลี่ยวจิตร รกน.นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอดอนสัก 08-1867-5508
นายวิสูตร  อินทรกำเนิด รกน.นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอท่าชนะ 08-1867-5465
ว่าที่ ร.ท.สมชาย  เรืองจันทร์ นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอกาญจนดิษฐ์ 08-1867-5440
ว่าที่ ร.ต.กิตติภพ  รอดดอน รกน.นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอบ้านตาขุน 08-1867-5525
นายกัมปนาท  กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอเคียนซา 08-1867-5514
นายสิทธิชัย  ไทยเจริญ นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอพนม 08-1867-5427
นายธวัธ  หงษ์บิน รกน.นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอพระแสง 08-1867-5501
นายจักรกฤษณ์  ฝั่งชลจิตร์ รกน.นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอบ้านนาเดิม 08-1867-5536
นายชาญวิทย์  สิรภักดี รกน.นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอคีรีรัฐนิคม 08-1867-5390
นายวิโรจน์  เดชเกลี้ยง รกน.นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) อำเภอวิภาวดี 08-1867-5545
นายชวลิต  โรจนรัตน์ รกน.นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) อำเภอชัยบุรี 08-1867-5539