หนังสือสั่งการ

หนังสือสั่งการ

วันที่ 22/02/2561

 1. กำชับให้กวดขัน บังคับใช้กฎหมาย กรณีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมไม่รายงานทะเบียนผู้พัก (แบบ ร.ร.4)
 2. ผู้เข้าร่วมมาตรการการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีบัตรสวัสดิแห่งรัฐ(มาตราการช่วยเหลือระยะที่ 2)

วันที่21/02/2561

 1. แก้ไขเอกสารแนบตามวิทยุ ในราชการกรมการปกครอง สฎ 0018/ว01288 ลว 20 กพ  61

วันที่ 20/02/2561

 1. แนวทางการบัขเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพื้นที่ ครั้งที่1 (Kick  off)
 2. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำอำเภอ (ทีมหมอประชารัฐสุขใจ)
 3. คณะกรรมการตรวจติดตามเร่งรัดขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามไทยนิยม  ยั่งยืน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 4. การดำเนินงานโครงการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่น (ปลัดแหวนทองคำ) ปี 2561
 5. การสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่องการปฎิรูปท้องถิ่นไทย ประชาชนอยากได้อะไร (ยกเว้นอำเภอเกาะสมุย   เกาะพะงัน)
 6. ข้าราชการพลเรือนที่จะต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุในปีงบประมาณ 2561

วันที่ 16/02/2561

 1. โครงการสนับสนุนแผนการจัดการปัญหาที่ดินทำกินในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง (รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม)

วันที่15/02/2561

 1. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอและนักการข่าว
 2. การดำเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ปีงบประมาณ 2561
 3. แนวทางการปฏิบัติตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายจัดระเบียบสังคม  การแก้ไขปัญหายาเสพติด  และการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 4. การดำเนินโครงการ ” พัฒนาศักยภาพเพื่อการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน( ทีมเมืองคนดี วิถีธรรม)  ” 
 5. ส่งเงินค่าใช่จ่ายตามโครงการสำรวจข้อมูลศาลเจ้า (เฉพาะ อำเภอเกาะสมุย  กาญจนดิษฐ์  เมือง  และพุนพิน  )

วันที่ 14/02/2561

 1. โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561 (ยกเว้น อำเภอเกาะสมุย  บ้านนาสาร  พุนพิน  ดอนสัก เคียนซา เกาะพงัน และวิภาวดี)
 2. ขอความร่วมมือแก้ไข้ปัญหาข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นด้านการท่องเที่ยว
 3. ขออนุเคาระห์ข้อมูลสถานบริการประเภทกิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ
 4. แนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 5. มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2)
 6. ขอหารือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ

วันที่13/02/2561

 1. มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการช่วยเหลือระยะที่2)
 2. การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล  ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 12/02/2561

 1. การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2561 
 2. เปลี่ยนแปลงการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  ด่วนที่สุด
 3. การกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์

วันที่07/02/2561

 1. การขับเคลื่อนคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทประจำปีงบประมาณ2561       แบบรายงานอำเภอคุณธรรม      

วันที่06/02/2561

 1. โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 2. การขอจดทะเบียนจัดตั้ง มูลนิธิ สมาคม ตลอดจดการเปลี่ยนแปลงกรรมการ   (เฉพาะ อำเภอเมือง เคียนซา ไชยา  ท่าชนะ  ดอนสัก  ชัยบุรี เกาะสมุย และวิภาวดี)

วันที่05/02/2561

 1. ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพื้นให้เหมาะสม ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560-61 (ด้านการผลิต)
 2. การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team
 3. แนวทางการนำเข้าข้อมูลผ่านระบบบริหารข้อมูลกลางมาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 4. แนวทางการบันทึกร่างรับแจ้งเกี่ยวกับ%9