หนังสือสั่งการ

หนังสือสั่งการ         

วันที่ 14/12/61

วันที่ 13/12/61

วันที่ 12/12/61

วันที่ 11/12/61

วันที่ 07/12/61

วันที่ 06/12/61

วันที่ 04/12/61

วันที่ 03/12/61

วันที่ 30/11/61

ขยายเวลาการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี พ.ศ.2562(ฮ.ศ.1440)

วันที่ 28/11/61

วันที่ 27/11/61

วันที่ 26/11/61

วันที่ 23/11/61

วันที่ 22/11/61

วันที่21/11/61

วันที่20/11/61

วันที่19/11/61

วันที่15/11/61

วันที่14/11/61

วันที่13/11/61

วันที่07/11/61

วันที่06/11/61

วันที่05/11/61

วันที่02/11/61

วันที่01/11/61

วันที่31/10/61

วันที่30/10/61

วันที่29/10/61

วันที่26/10/61

วันที่25/10/61

วันที่24/10/61

วันที่22/10/61

วันที่19/10/61

วันที่15/10/61

วันที่11/10/61

วันที่10/10/61

วันที่09/10/61

วันที่05/10/61

วันที่03/10/61

วันที่02/10/61

วันที่01/10/61

วันที่25/09/61

วันที่21/09/61

วันที่20/09/61

วันที่19/09/61

วันที่18/09/61

วันที่17/09/61

วันที่14/09/61

วันที่13/09/61

วันที่11/09/61

วันที่10/09/61

วันที่6/09/61

วันที่30/08/61

วันที่28/08/61

วันที่27/08/61

วันที่23/08/61

วันที่22/08/61

วันที่21/08/61

วันที่20/08/61

วันที่16/08/61

วันที่15/08/61

วันที่14/08/61

วันที่10/08/61

วันที่09/08/61

วันที่08/08/61

วันที่06/08/61

วันที่03/08/61

วันที่01/08/61

วันที่30/07/61

วันที่26/07/61

วันที่24/07/61

วันที่23/07/61

วันที่20/07/61

วันที่18/07/61

วันที่17/07/61

วันที่16/07/61

วันที่13/07/61

วันที่11/07/61

วันที่10/07/61

วันที่09/07/61

วันที่06/07/61

วันที่05/07/61

วันที่04/07/61

วันที่03/07/61

วันที่02/07/61

วันที่29/06/61

วันที่28/06/61

วันที่27/06/61

วันที่26/06/61

 1. แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ E-DOPA License

วันที่25/06/61

วันที่21/06/61

วันที่20/06/61

วันที่ 19/06/61

วันที่ 15/06/61

วันที่ 14/06/61

 1. ส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
 2. โอนจัดสรรงบประมาณโครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ 13/06/61

 1. การดำเนินการตามกฏกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.๒๕๕๙
 2. การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างศักยภาพจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๓-๔)

วันที่ 12/06/61

 1. การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี ๒๕๖๐
 2. การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี ๒๕๖๐
 3. การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการจัดระเบียบฐานข้อมูลทะเบียนอาวุธปืน (ตามแบบ ป.๔) เพื่อประโยฃน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม

วันที่ 11/06/2561

 1. การให้ความช่วยเหลือทุนการสึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 2. การจัดสรรงบประมาณรายงานเพิ่ม ประจำปี งบประมาณ2561 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ

วันที่ 8/06/2561

       1.  การติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชนชนเอนกประสงค์ (ยกเว้นอำเภอเกาะสมุย)

วันที่7/06/2561
        1.การอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอำเภอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วันที่5/06/2561

 1. ขอเชิญชวนปลูกต้นไม้มงคล  “ต้นรวงผึ้ง “
 2. แบบสรุปผลการดำเนินงานตามการพัฒนาคุณภาพฯ  โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน
 3. ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
 4. โครงการสัมนาผู้ปฏิบัติงานตามมาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 5. โครงการคัดเลือกหมู่บ้านสวยเมือง เมืองสุขประจำปี 2561 ระดับเขต (เฉพาะ อำเภอคีรีรัฐนิคมและอำเภอท่าฉาง)

วันที่4/06/2561

 1. แจ้งผลการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ปกครอง
 2. แบบรายงานผลการกำกับติดตามและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 แบบ ปจ1อำเภอ-แบบกลาง

วันที่1/06/2561

 1. หนังสือสำคัญแสดงการเป็นกรรมการหมู่บ้าน (ยกเว้นเกาะสมุย)
 2. การเปิดบัญชีเงินฝากของหมู่บ้านชุมชน
 3. การสัมมนาเชิงการปฏิบัติการฯลฯ สมาคม มูลนิธิการเรี่ยไร และการป้องกัน ประจำปี 2561 (เฉพาะอำเภอเมือง เวียงสระ พนม บ้านนาสาร คีรีรัฐนิคม ดอนสัก วิภาวดีและฃัยบุรี)
 4. ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฯ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

 

 

 

วันที่31/05/2561

 1. การประกาศชมเชยกำนัน ผู้ใหญ่ ฯลฯ ที่เอาใจใสในการปฎิบัติหน้าที่
 2. การสนันสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านประจำปี2561
 3. แบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน

วันที่30/05/2561

 1. วิทยุ.กรมการปกครอง กิจกรรมจิตอาสา
 2. ารดำเนินงานตามดครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นการปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม(ยกเว้นอำเภอเกาะสมุย)
 3. ซักซ้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 4. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเดินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนฯ โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน
 5. วิทยุ.กรมการปกครองการดำเนินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 6. แนวทางการปฎิบัติงานตามมาตรพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 7. โครงการมาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่28/05/2561

 1. วิทยุ.กรมการปกครอง การจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันที่25/05/2561

 1. แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือด่วนที่สุด ที่ 0018/ว212 ลว 22 พ.ค. 2561 รายชื่อบุคลกรจากสถานศึกษา

วันที่24/05/2561

 1. ขอเชิญสมัครทุนฝึกอบรม Iatss Forum รุ่นที่ 61,62

วันที่23/05/2561

 1. รายชื่อบุคลากรจากสถาบันการศึกษาตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 2. การซักซ้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อน ฯ  โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน ฯ

วันที่22/05/2561

 1. การสนับสนุนการดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรรายย่อย
 2. แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
 3. การใช้ที่ราชพัสดุ

วันที่21/05/2561

 1. หนังสือนำส่งฯแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ(นายอำเภอและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)
 2. การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2561  (เฉพาะ อำเภอเมือง เกาะสมุย พุนพินและเวียงสระ)
 3. ประชุมนายอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 4. รวบร่วมภาพถ่ายทางลาดขึ้น-ลง คนพิการ
 5. วิทยุกรมการปกครองฯ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี พ.ศ.2561

วันที่18/05/2561

 1. มติคณะรัฐมนตรีตามมาตราการพัมนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ง
 2. แนวทางการบันทึกการรับแจ้งเกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย
 3. ประเด็นเพิ่มเติมในการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนฯ
 4. ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ครั้งที่4
 5. แผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 6. การจ้างนักศึกษาช่วยปฎิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 7. ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการนำส่งเงินค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ บัตรประจำตัวประชาชน

วันที่17/05/2561

 1. การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 2. วิทยุ .กรมการปกครอง แจ้งรายงานการประชุมนายอำเภอ เดือนเมษายน 2561 (สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ ในหัวข้อรายงานการประชุมหน้าเว็บไซด์)
 3. ขอความอนุเคราะห์ให้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ตอบแบบสอบถามความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนและตำบล

วันที่16/05/2561

 1. แนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2561

วันที่15/05/2561

 1. การแต่งตั้งปราญช์เกษตรกรของแผ่นดิน ปี2561
 2. ขอเชิญประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ฯ
 3. การจัดทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ ของกองส่งเสริมองค์ศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์

วันที่11/05/2561

 1. มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

วันที่10/05/2561

 1. การเสนอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ประจำปี2561
 2. ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนฯ
 3. อนุญาตให้ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมฯ ประดับเข็มเครื่องหมาย

วันที่08/05/2561

 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้านละ สองแสนบาท)

วันที่07/05/2561

 1. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรกรมการปกครองและบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่04/05/2561

 1. ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 2. โครงการพัฒนาคุรภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
 3. ซักซ้อมการสำรวจและการขอทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
 4. แนวทางการให้บริการประชาชนในการบริจากอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย

วันที่03/05/2561

 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกำหมายของกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 02/05/2561

 1. การปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 01/05/2561

 1. การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (เฉพาะ อำเภอพนม คีรีรัฐนิคม เคียนซาและดอนสัก)
 2. แก้ไขประกาศกรมการปกครองเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการปกครอง
 3. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงสร้างความปรองดรองสมานฉันท์ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.4_ว 4269 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561  แบบรายงาน 76 จังหวัด(ยกเว้นอำเภอเกาะสมุย)

 

วันที่ 30 /04/2561

 1. โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561
 2. แนวทางปฎิบัติการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547

วันที่27/04/2561

 1. แบบสรุปผลการดำเนินการตามโครงการการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 2. โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน
 3. การรายงานผลโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายบระดับอำเภอและท้องที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1และ 2 

วันที่26/04/2561

 1. การทบทวนแผนผังพัฒนาอำเภอ๔ปี (พ.ศ๒๕๖๑-๒๕๖๔)ฉบับทบทวนในปีพ.ศ. ๒๕๖๑
 2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

วันที่24/04/2561

 1. ขอเปลี่ยนสถานที่ประชุมนายอำเภอ

วันที่23/04/2561

 1. การจัดทำบัญชีปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน

วันที่18/04/2561

 1. เน้นย้ำการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
 2. แนวปฏิบัติในการเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

วันที่17/04/2561

 1. การประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
 2. การลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลครั้งที่3
 3. การดำเนินโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี2561
 4. ส่งประกาศผลกาออกรางวัลสลากกาชาดสุราษฎร์ธานีประจำปี 2561

วันที่11/04/2561

 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่ควบคุมเครื่อดื่มแอลกฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

วันที่09/04/2561

 1. แผนบุรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทสการสงกรานต์        สิ่งที่แนบมาด้วยการดำเนินการฯ  ยกเว้นอำเภอเกาะสมุย
 2. การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตภาคเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561
 3. เปิดลงทะเบียนไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี2561
 4. การเชื่อมโยงและการบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 5. วิธีการเข้าใช้งานในระบบไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่05/04/2561

 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน  (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสน)กำหนดการตรวจและติดตามการขับเคลื่อน

วันที่04/04/2561

 1. โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนประจำเดือนเมษายน 2561
 2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ของกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์

วันที่03/04/2561

 1.  วิทยุฯ การจ้างนักศึกษาช่วยงานโครงการการไทยนิยม

วันที่02/04/2561

 1. การรักษาความและความเป็นระเบียบร้อยในพื้นที่ตำบลและหมู่บ้าน ยกเว้นอำเภอเกาะสมุย 
 2. การประเมินความเสี่ยงด้านการสนันสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายขององคืกรไม่แสวงหากำไร

วันที่30/03/2561

 1. การจ้างนักศึกษาช่วยงานปฎิบัติงานสนันสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 2. การบรรจุสั่งให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทดแทนอัตราว่าง

วันที่29/03/2561

 1. การตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปี 2561
 2. การดำเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปี 2561 (เฉพาะ พุนพิน ดอนสัก คีรีรัฐนิคม ท่าชนะ  บ้านตาขุนและเคียนซา)
 3. การรับ-ส่งหนังสือ ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E- mail) www.dopasurat.go.th.
 4. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2561) เงินเดือน เม.ย.2561 
 5. การจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอที่ประสบความสำเร็จเพื่อการศึกษาพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (ฺBest  Practice)  
 6. กำหนดวันฝึกอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกลคณะกรรมการหมุ่ (กม) ประจำปี2561 รุ่นที่ 10 (ภาคใต้)
 7. ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ตามแผนและกิจกรรมปฎิบัติงานสำรวจข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระยะที่2  

วันที่28/03/2561

 1. วิทยุฯ  เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน
 2. ขอสอบถามความเห็นเรื่อง ร่างพระราชบัญญัตยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับฏฎหมายอื่น (ฉบับที่….)พ.ศ….

วันที่27/03/2561

 1. แนวทางการปฎิบัตงานของผู้ดูแลผู้มีบัตรสวิสดิการแห่งรัฐ
 2. การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทสไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่22/03/2561

 1. พิธีสมโภชศาลหลักเมือง และกาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่21/03/2561

 1. การโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม “โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน”
 2. แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ
 3. กิจกรรมจิตอาสา-เราทำความดี-ด้วยหัวใจ
 4. จัดทำแอพพลิเคชั่นเผยแพร่ข้อมูลและภารกิจของกรมการปกครอง

วันที่20/03/2561

 1. แก้ไข้บัญชีรายชื่ออำเภอที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ 
 2. การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ

วันที่19/03/2561

 1. การดำเนินงานโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2561
 2. การเพิ่มคำอธิบายแบบรายงานปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่16/03/2561

 1. การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี2560

วันที่15/03/2561

 1. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 2. การประเมินผลการปฎิราชการของข้าราชการ รอบที่ 1(1 ตุลาคม2560-31มีนาคม2561)
 3. โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข)ประจำปี2561(ยกเว้นอำเภอเกาะสมุย)

วันที่14/03/2561

 1. โครงการ “หน่วยบำบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประจำปี 2561
 2. การดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561

วันที่12/03/2561

 1. แจ้งวันเลื่อนฝึกอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม)

วันที่08/03/2561

 1. การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้จากการลงพื้นที่ของทีมของทีมขับเคลือนฯ ระดับตำบล ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 2. ประชาสัมพันธ์กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องขอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองเพื่อสมาคมและมูลนิธิและอำนาจฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค
 3. การขอยกเลิกการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2561 (ฮ.ศ.1439)
 4. โครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม) ประจำปี 2561

วันที่ 07/03/2561

 1. แจ้งคำสั่งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตกรเฉพาะกิจ
 2. การตรวจสอบแนวโน้มการทำนาครั้งที่ 2 ปี 60/61 
 3. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพือเข้ารับการฝึกอบรมหลักสุตรนายอำเภอ 
 4. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอและตำแหน่งนักการข่าว
 5. ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (ชูชาติ กนฺตวณฺโณ)

วันที่ 05 /03/2561

 1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานราชการในสังกัดกรมการปกครอง
 2. การแก้ไข้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กที่มีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยตัว อักษร (G)
 3. ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นจากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

 

 

 

วันที่ 02 /03/2561

 

 1. การสรุปรายงานปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 2. โครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ประจำปี 2561

วันที่ 27/02/2561

 1. การรายงานผลการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน      แบบรายงานสรุปปัญหาความต้องการโครงการไทย
 2. การดำเนินการตามมาตราพัฒนาคุณภาพชีวิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ( มาตราการช่วยเหลือระยะที่2)

วันที่ 26/02/2561

 1. (วิทยุุฯ  ) ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. การรายงานผลการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 3. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำอำเภอ(ทีมหมอประชารัฐสุขใจ)
 4. สำรวจข้อมูลด้านการศึกษาของข้าราชการประเภททั่วไป สังกัดกรมปกครอง, แบบสำรวจวุฒิอำเภอ

วันที่ 23/02/2561

 1. การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง ตามโครงการ เยาวชนแถวหน้า  ครั้งที่ 4

วันที่ 22/02/2561

 1. กำชับให้กวดขัน บังคับใช้กฎหมาย กรณีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมไม่รายงานทะเบียนผู้พัก (แบบ ร.ร.4)
 2. ผู้เข้าร่วมมาตรการการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีบัตรสวัสดิแห่งรัฐ(มาตราการช่วยเหลือระยะที่ 2)

วันที่21/02/2561

 1. แก้ไขเอกสารแนบตามวิทยุ ในราชการกรมการปกครอง สฎ 0018/ว01288 ลว 20 กพ  61

วันที่ 20/02/2561

 1. แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพื้นที่ ครั้งที่1 (Kick  off)
 2. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำอำเภอ (ทีมหมอประชารัฐสุขใจ)
 3. คณะกรรมการตรวจติดตามเร่งรัดขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามไทยนิยม  ยั่งยืน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 4. การดำเนินงานโครงการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่น  (ปลัดแหวนทองคำ) ปี 2561
 5. การสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่องการปฎิรูปท้องถิ่นไทย ประชาชนอยากได้อะไร (ยกเว้นอำเภอเกาะสมุย   เกาะพะงัน)
 6. ข้าราชการพลเรือนที่จะต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุในปีงบประมาณ 2561

วันที่ 16/02/2561

 1. โครงการสนับสนุนแผนการจัดการปัญหาที่ดินทำกินในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง (รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม)

วันที่15/02/2561

 1. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอและนักการข่าว
 2. การดำเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ปีงบประมาณ 2561
 3. แนวทางการปฏิบัติตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายจัดระเบียบสังคม  การแก้ไขปัญหายาเสพติด  และการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 4. การดำเนินโครงการ ” พัฒนาศักยภาพเพื่อการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน( ทีมเมืองคนดี วิถีธรรม)  ” 
 5. ส่งเงินค่าใช่จ่ายตามโครงการสำรวจข้อมูลศาลเจ้า (เฉพาะ อำเภอเกาะสมุย  กาญจนดิษฐ์  เมือง  และพุนพิน  )

วันที่ 14/02/2561

 1. โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561 (ยกเว้น อำเภอเกาะสมุย  บ้านนาสาร  พุนพิน  ดอนสัก เคียนซา เกาะพงัน และวิภาวดี)
 2. ขอความร่วมมือแก้ไข้ปัญหาข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นด้านการท่องเที่ยว
 3. ขออนุเคาระห์ข้อมูลสถานบริการประเภทกิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ
 4. แนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
 5. มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2)
 6. ขอหารือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ

วันที่13/02/2561

 1. มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการช่วยเหลือระยะที่2)
 2. การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล  ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 12/02/2561

 1. การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2561 
 2. เปลี่ยนแปลงการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  ด่วนที่สุด
 3. การกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์

วันที่07/02/2561

 1. การขับเคลื่อนคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทประจำปีงบประมาณ2561แบบรายงานอำเภอคุณธรรม  

วันที่06/02/2561

 1. โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 2. การขอจดทะเบียนจัดตั้ง มูลนิธิ สมาคม ตลอดจดการเปลี่ยนแปลงกรรมการ   (เฉพาะ อำเภอเมือง เคียนซา ไชยา  ท่าชนะ  ดอนสัก  ชัยบุรี เกาะสมุย และวิภาวดี)

วันที่05/02/2561

 1. การพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัลประจำปี 2560
 2. ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพื้นให้เหมาะสม ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560-61 (ด้านการผลิต)
 3. การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team
 4. แนวทางการนำเข้าข้อมูลผ่านระบบบริหารข้อมูลกลางมาตราการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 5. แนวทางการบันทึกร่างรับแจ้ง