ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

2565

25 เมษายน 2565

31 มีนาคม 2565

23 มีนาคม 2565

21 มีนาคม 2565

18 /3/2565

15/3/2565

10/2/2565

8/3/2565

7/3/2565

2/3/2565

1/1/2565

26/1/2565

2564

1/2/2564

28/1/2564

27/1/2564

11/1/2564

2563

30/12/2563

16/11/2563

15/10/2563

11/09/2563

5/06/2563

22/05/2563

27/04/2563

24/04/2563

24/03/2563

11/03/2563

04/03/2563

28/02/2563

21/02/2563

12/02/2563

08/01/2563

07/01/2563

2562

30/09/2562

27/09/2562

26/09/2562

  •     การประกวดราคาจ้างตามโครงการขุดลอกคลองกะแดะช่วงที่ 1 หมู่ที่ 10 ตำบล คลองสระ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฏร์ธานี และประกาศราคากลาง  ประกาศ ช่วงที่ 1  ราคากลางช่วง 1

20/09/2562

18/09/2562

16/09/2562ประกาศเผยแพร่

อำเภอบ้านนาเดิม

2561

วันที่ 08/02/2561