งานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2559

 

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 77 – 80/2562 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2562

 

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 73 – 76/2562 ระหว่างวันที่ 11 – 22 กุมภาพันธ์ 2562