ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบภาคความรู้และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการทดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ชาย) ทดแทนอัตราว่าง

ประกาศรายชื่อ

รวมคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(30) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 27) ลว.30 ม.ย.63 (ยกเลิกจุดตรวจหลัก) (29) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 26) ลว 30 มิ.ย.63 (ผ่อนคลายระยะที่ 5) (28) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร...

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่ระดับพื้นที่ วันที่ 14 ม.ค.63 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่ระดับพื้นที่วันที่ 14 ม.ค.63 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรว...