ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบภาคความรู้และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการทดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ชาย) ทดแทนอัตราว่าง

ประกาศรายชื่อ

รวมคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(31) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 28) ลว 1 ส.ค.63 (ผ่อนคลายสนามชนไก่ฯ) (30) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ 27) ลว.30 มิ.ย.63 (ยกเลิกจุดตรวจหลัก) (29) คำสั่งจังหวัดสุราษฎร...