การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ รอบการประเมินวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ประกาศศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขอแสดงความยินดีกับเสมียนตราจังหวัด และหน.กลุ่มอำนวยความเป็นธรรม ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับนายธรรมเนียม บำรุง ตำแหน่ง หน.กลุ่มอำนวยความเป็นธรรม และนางปัทมา เพชรพรหม ตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับพระราชทา...

🏆ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ สังกัดกรมการปกครองจำนวน 16 รายที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย ) ประจำปี 2563

ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับข้าราชการสังกัดกรมการปกครองจำนวน  7 ท่าน ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริย...

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ รอบการประเมินวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

(3) ด่วนที่สุด ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (2) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลว. 26 ม.ค. 2564 (ข้อป...

ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ผลการทดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ชาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทะิสอบภาคความรู้และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง สมาชิกกองอาสารักาาดินแดน (ชาย) ปี2564